Η πλήρης απασχόληση των συντελεστών παραγωγής (ΣΠ)

Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων και πλήρης απασχόληση των ΣΠ

Έχοντας τελειώσει το πρώτο κεφάλαιο  της ύλης οι μαθητές θα έχουν διαπιστώσει ότι αν και στην πραγματικότητα ποτέ δεν υφίσταται η πλήρης απασχόληση των ΣΠ – εξάλλου η ΚΠΔ αναφέρεται σε μια υποθετική οικονομία – είναι απαραίτητη αυτή η υπόθεση στην προσπάθεια υπολογισμού των μέγιστων παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας.

Γνωρίζοντας λοιπόν το μέγιστο των δυνατοτήτων  θα είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε το ύψος της απώλειας της παραγωγής αν για παράδειγμα υπάρχει ανεργία της τάξης του 15% (μορφή υποαπασχόλησης των ΣΠ).

Για το λίγο μετά της οικονομικής σας παιδείας

Σε μακροοικονομικό επίπεδο θα έχει ενδιαφέρον η ανάλυση της σχέσης μεταξύ αποπληθωρισμένου ΑΕΠ και ποσοστού ανεργίας .

ΑΕΠ -  Ακαθόριστο εγχώριο προϊόν: Η συνολική αξία της εγχώριας παραγωγής τελικών αγαθών και υπηρεσιών εντός ενός έτους.

Αποπληθωρισμένο ΑΕΠ: Έχει αφαιρεθεί από την αξία της παραγωγής η ενδεχόμενη επίδραση της μεταβολής των τιμών.

Ποσοστό ανεργίας: Η ποσοστιαία σχέση μεταξύ ανέργων και εργατικού δυναμικού.

 

Υποαπασχόληση συντελεστών παραγωγής και ΚΠΔ

Όταν μια οικονομία λειτουργεί σε ένα συνδυασμό παραγωγής των αγαθών (Χ) και (Ψ) που βρίσκεται εσωτερικά της Κ.Π.Δ υπάρχει υποαπασχόληση συντελεστών παραγωγής ή μη ορθολογική χρήση τους.

Επομένως για να μεταβεί σε συνδυασμό που θα βρίσκεται πάνω στην Κ.Π.Δ θα πρέπει να υπάρξει πλήρης και ορθολογική χρήση όλων των συντελεστών παραγωγής.

Αυτό δεν επηρεάζει τη θέση της Κ.Π.Δ, άρα δεν αναφερόμαστε σε μετακίνησή της.

Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού και η έννοια της θυσίας

Η αύξηση της παραγωγής ενός αγαθού (Χ) γίνεται με μεταφορά συντελεστών παραγωγής (ΣΠ) που απασχολούνται στην παραγωγή άλλου/ων αγαθού/ων.

Επομένως θα υπάρχει πάντα απώλεια (θυσία) κάποιου/ων αγαθού/ων όταν η οικονομία αποφασίζει την αύξηση παραγωγής του πρώτου αγαθού (Χ). Το γεγονός αυτό μας βοηθά να αντιληφθούμε την έννοια του πραγματικού (εναλλακτικού) κόστους ενός αγαθού αλλά και αυτή του κόστους ευκαιρίας που υφίσταται γιατί η ακριβώς ποσότητα των ΣΠ (βραχυχρόνια) θεωρείται δεδομένη.

Παραγωγικές δυνατότητες και εν δυνάμει ΣΠ

Οι μέγιστες παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας ορίζονται με δεδομένο (μεταξύ άλλων) ότι όλοι οι συντελεστές παραγωγής απασχολούνται.

Επομένως η ύπαρξη εν δυνάμει συντελεστών παραγωγής δεν σημαίνει «μείωση» των παραγωγικών δυνατοτήτων, αλλά μη πλήρη αξιοποίηση αυτών

Διαγράμματα και Πίνακες

Είναι σημαντικό να αποκτήσετε το συντομότερο δυνατόν την ικανότητα μεταφοράς σε διάγραμμα ή πίνακα των δεδομένων της ερώτησης - άσκησης.

Η εικόνα πολλές φορές κατευθύνει τη σκέψη.